Политика конфиденциальности

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai — SIA Apbedīšana birojs ANGEL pakalpojumu klientam — informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Apbedīšanas birojs “ANGEL”  (turpmāk - ANGEL), vienotās reģistrācijas Nr. 40103807305 , juridiskā adrese Rīgā, Maskavas iela 108

2. ANGEL  kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: agentura-angel@inbox.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties ANGEL juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku  personu.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem un citiem ANGEL pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod ANGEL jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • ANGEL uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz ANGEL kontaktu tālruņiem (turpmāk - Klienti).

5. ANGEL rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (ANGEL interneta mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ANGEL.

Personas datu apstrādes nolūki

ANGEL apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analīzei:
 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ANGEL.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. ANGEL  apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu ANGEL saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no ANGEL un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas ANGEL leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu ANGEL nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

10. ANGEL leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
 • analizēt ANGEL  mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu ANGEL mājaslapās, interneta vietnēs
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi ;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

11. ANGEL  apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ANGEL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. ANGEL  attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām ANGEL darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

13. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp ANGEL  un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

14. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai ANGEL var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, ANGEL sadarbības partneri apstrādā ANGEL  rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie ANGEL sadarbības partneri ir uzskatāmi par ANGEL datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un ANGEL ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

15. ANGEL sadarbības partneri uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar ANGEL prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei ANGEL uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

16. ANGEL nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, ANGEL  pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

17. ANGEL rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas ANGEL vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri

(personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši ANGEL deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

18. ANGEL neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no ANGEL, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

19. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā ANGEL paziņos par to Klientam.

Personas datu saņēmēju kategorijas

20. ANGEL neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ANGEL leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs ANGEL leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

21. ANGEL glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ANGEL vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

22. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt ANGEL piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt ANGEL veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ANGEL leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ANGEL pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē ANGEL birojā uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

24. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ANGEL pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 • 1. ANGEL atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 • 2. ANGEL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

27. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.) dot ANGEL pakalpojumu līgumā, ANGEL pakalpojumu portālos/lietotnēs, zvanot uz ANGEL kontaktu tālruni vai klātienē ANGEL birojā.

28. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir zvanot uz ANGEL kontaktu tālruni vai klātienē ANGEL birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

29. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

30. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

31. ANGEL veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai citos ar Klientu saskaņotos veidos).

32. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi ANGEL veic uz noslēgtā līguma pamata.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

33. ANGEL  mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

34. ANGEL mājaslapā tikt ievietota (Google Analytics) saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ANGEL nenes atbildību.

Citi noteikumi

35. ANGEL ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot ANGEL mājaslapā.

36. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2019. gada 1. augusta.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Daži no tiem ir obligāti, bet jūs varat izlemt par citiem.